Klachtenprocedure

Sinds 1998 is iedere school verplicht een klachtenprocedure te hebben. Daar hoort een klachtencommissie bij en iedere school heeft intern een contactpersoon (bij ons op school vertrouwenspersoon genoemd).

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Er kan onvrede zijn over de omgang met uw kind, organisatorische klachten, maar ook geweld, pesten, ongewenste intimiteiten. Hoe daar mee om te gaan is nu wettelijk geregeld. Hoe iedere school het precies invult is wel anders.

Hoe gaat de Meester Spigtschool met klachten om?
De normale procedure bij klachten en onvrede is:
1) Overleg met de direct betrokkene. De ervaring leert dat dan de meeste klachten naar wederzijdse tevredenheid worden opgelost. Bij onvoldoende resultaat volgt;
2) Overleg met de directie (soms wordt deze stap overgeslagen);
3) Overleg met de vertrouwenspersoon. Bij onvoldoende resultaat inschakeling van de externe vertrouwenspersoon. En afhankelijk van de klacht en/of het resultaat;
4) Indienen van een klacht bij de klachtencommissie. Wie zijn de vertrouwenspersonen bij ons op school? Op onze school zijn twee leerkrachten gevraagd als vertrouwenspersoon te fungeren. Dit zijn: Sacha Visser voor de ouders en leerlingen van de groepen 1 t/m 4 en Liesbeth Koster voor de ouders en leerlingen van de groepen 5 t/m 8.

En wat nu als de klacht veel verder gaat en het niet intern opgelost kan worden?
Dan komt de externe vertrouwenspersoon in beeld. Indien u (ouder/verzorger, of leerling) een klacht aangaande machtsmisbruik heeft, kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. Deze kijkt hoe de klacht het beste aangepakt kan worden. In eerste instantie zal er altijd geprobeerd worden een oplossing te zoeken tussen ouders/verzorgers, leerlingen en school. Indien dit niet lukt, kan overwogen worden een klacht in te dienen bij de klachtencommissie.
De externe vertrouwenspersoon kan de kla(a)g(st)er eventueel begeleiden bij alle stappen. Als externe vertrouwenspersoon voor onze school zijn aangewezen Ellen Labree en Inez Ursem, werkzaam bij de GGD Hollands Noorden, locatie Hoorn.
De externe vertrouwenspersoon kunt u schriftelijk of telefonisch bereiken. U kunt een brief sturen waarin u uw klacht vermeldt. Vergeet niet hierin a.u.b. uw telefoonnummer te vermelden, zodat u teruggebeld kan worden. Stichting Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs Klachten op het meer schoolinhoudelijke vlak kunnen, indien intern op school geen oplossing wordt gevonden of de klacht niet naar tevredenheid van kla(a)g(st)er wordt opgelost, direct worden voorgelegd aan de Landelijke Klachtencommissie (LKC) van het Katholiek Onderwijs.
De klachtencommissie neemt na ontvangst van de schriftelijke klacht deze – mits de klacht qua termijn en inhoud ontvankelijk is – in behandeling. Beide partijen (kla(a)g(st)er en school) worden altijd in de gelegenheid gesteld hun mening te geven (hoor en wederhoor). Na behandeling van de klacht doet de Klachtencommissie uitspraak en geeft een advies aan het bestuur van de school. Het bestuur van de school beslist uiteindelijk wat er met dit advies gebeurt.