Medezeggenschapsraad


Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad. Dat is wettelijk verplicht en staat in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).
De MR probeert de belangen van ouders, leerlingen en personeel zo goed mogelijk te behartigen. We streven naar een nauw contact met ouders en leerkrachten. We willen openstaan voor vragen, opmerkingen en reacties. Als er vragen of onduidelijkheden zijn op allerlei gebied, dan kunt u deze altijd schriftelijk indienen bij de voorzitter van de MR of mailen naar de MR.

De MR is te bereiken via het email:  mr@meesterspigtschool.nl   

Informatie vanuit de MR
De notulen van elke vergadering zullen op ouderportaal geplaatst worden, zodat u kunt lezen waar we zo al mee bezig zijn. Ook het jaarverslag en het activiteitenplan kunt u in het Ouderportaal vinden. Ook kunt u daar regelmatig een verslagje van de MR lezen.
 
Rechten MR
De MR heeft advies-en instemmingsrecht over beleidszaken. Een aantal zaken waarover wordt meegedacht zijn bijvoorbeeld: de schoolgids, het formatieplan, arbeidsomstandigheden en personeelsbeleid.
Als MR willen we zeker niet alleen beleidsvoorstellen van het bestuur/directie beoordelen, maar daarnaast ook zelf met ideeën komen.

Samenstelling MR
De MR bestaat uit een oudergeleding ( 3 personen) en een teamgeleding ( 3 personen).In het jaarverslag kun je lezen welke personen dit zijn. Bij de meeste vergaderingen is de directie ook vertegenwoordigd. Soms is de directie slechts een deel van de vergadering aanwezig. De leden van de MR hebben zitting voor een periode van drie jaar. Een aftredend lid kan zich verkiesbaar stellen.
 
GMR 
Onder de Stichting "SKO De Streek" vallen negen scholen met elk een Medezeggenschapsraad. Elke MR vaardigt twee leden naar de GMR af, iemand namens het personeel en iemand namens de ouders. Dit is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
Deze raad vergadert over 'bovenschoolse zaken' en voert overleg met het Bestuur. In het jaarverslag kun je vinden wie bestuursdirecteur is.