Oudervereniging

Wat doet de oudervereniging?

Onze school heeft een oudervereniging, waarin ouders samen met het team, zich inzetten om het onderwijs op school zo goed mogelijk te laten verlopen.
De oudervereniging organiseert zelf, of verleent medewerking aan, verschillende activiteiten tijdens en buiten schooltijd. Verder ondersteunt de oudervereniging activiteiten en/of behoeften financieel, zoals bijvoorbeeld het schoolplein. De oudervereniging kan worden aangesproken op zaken, die het algemeen belang betreffen, aangaande het welzijn van alle kinderen.

Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld voor activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en dus niet betaald worden door het Ministerie van Onderwijs.
Het gaat om activiteiten als:
• schoolreisje
• excursie
• schoolkamp groep 8
• sinterklaasviering
• kerstviering
• avond4daagse
• attenties voor leerkrachten bij lief en leed
• schoolkrant
• shirts en hesjes
• eenmalige kosten zoals het opknappen van het schoolplein

Wilt u betrokken zijn bij de oudervereniging?
Ouders zijn van harte welkom om zich aan te melden bij de een van de leden van het algemeen bestuur. De leden van het algemeen bestuur staan vermeld op de ledenlijst, en zijn ook bekend bij de groepsleerkrachten.
Bij de organisatie of uitvoering van activiteiten ontstaat soms de behoefte aan ondersteuning van ouders. Ook niet-leden van het bestuur zijn dus van harte welkom om medewerking te verlenen!
Zowel het dagelijks als ook het algemeen bestuur vergaderen minimaal zes keer per schooljaar. Minimaal 1 leerkracht of de directie neemt deel aan de vergaderingen van het bestuur, onder andere om de communicatie tussen bestuur en team te bevorderen.

Wilt u contact met ons opnemen?
We zijn te bereiken via het volgende e-mailadres: ov@meesterspigtschool.nl