Groep 1-2

Hoi allemaal! Welkom op de groepspagina van groep 1-2!

Wat leuk dat jullie komen kijken op de pagina van onze groep. 
Foto's en informatie over activiteiten worden verspreid via het Ouderportaal.
Veel kijk- en leesplezier!


OGO ontwikkelingsgerichtonderwijs
Het team van de onderbouw is nu al een aantal jaar bezig met  ontwikkelingsgericht onderwijs.  We werken zes á acht weken aan een thema. Binnen de thema’s staat het spel centraal. De ontwikkelingsgebieden, zoals bv.:
 • De lees/schrijfactiviteiten
 • De reken/wiskundeactiviteiten
 • De spelactiviteiten
 • De constructieve activiteiten
 • De gespreksactiviteiten
 
worden binnen het thema aangeboden. Er is ruimte voor eigen inbreng van de leerlingen .  Door deze manier van werken is de betrokkenheid groot.
 

Engels

De Meester Spigtschool is een VVTO school en dit staat voor Vroeg Vreemde Talen Onderwijs.
Vanaf groep 1 geven we 3 keer per week engels aan de kinderen. Jonge kinderen hebben het vermogen om snel een tweede taal te leren. Bijna spelenderwijs laten kinderen vanaf groep 1 zien, dat ze het Engels snel oppakken.
De lessen die we geven zijn vooral interactief en bieden we op speelse wijze aan. Ook zingen we veel Engelse liedjes en we gebruiken Engelse prentenboeken. Naast de methode lessen bieden we ook Clill lessen aan. Dit zijn lessen die we normaal in het Nederlands geven maar nu ook in het Engels.
Bijvoorbeeld een knutselles of een spelletjesles in de gymzaal. Tijdens deze lessen spreken we in principe alleen Engels. Door middel van de handpop Happy Monkey introduceren we steeds de Engelse lessen.
 

HOREB  - digitaal

HOREB is ons digitaal registratie systeem.  In dit programma houden we de ontwikkelingen bij en noteren we onze bevindingen in het kinderdagboek. In het logboek plannen we onze activiteiten. In de stand van zaken formulier maken we een samenvatting van onze bevindingen. In ons activiteitenboek staat de themavoorbereiding, waarbij de leerdoelen van groep 1-2  worden meegenomen
 
Kinderdagboek
 
In het kinderdagboek wordt de ontwikkeling van de leerling bijgehouden.
Het dagboek is ingedeeld in verschillende ontwikkelingsgebieden:
 • Spelactiviteiten
 • Constructieve- en beeldende activiteiten
 • Gespreks- en kringactiviteiten
 • Lees- en schrijfactiviteiten
 • Reken- en wiskundeactiviteiten
 • Overige activiteiten
Stand van zaken formulier
 
Drie keer per jaar maken we een samenvatting van het kinderdagboek. Dit noemen we het  stand van zaken formulier. Deze formulieren gaan na groep 2 in het dossier van het betreffende leerling.


Lees/schrijfactiviteiten

In de leeshoek en met het schrijfmateriaal kun je verschillende activiteiten doen:
 • Boeken'lezen' (informatieve boekjes, prentenboeken, enz.)
 • Woorden stempelen
 • 'Schrijven', dit gebeurt op hun eigen manier. Dit kunnen echte letters zijn, maar ook krabbels
 • Woorden maken met plakletters
 • Werken in het klankgebarenboek. Passend bij het project bieden we de kleuters klankgebaren aan. Ongeveer twee per thema. Deze klankgebaren bieden hulp bij de taalontwikkeling en bij het leren lezen.

Reken- en wiskundeactiviteiten

Deze activiteiten worden geïntegreerd in het thema en zoveel mogelijk verweven in het spel. Bijvoorbeeld, bij het postkantoor wil je tien postzegels kopen van een cent. Er moet geteld worden tot tien.
In de bouwhoek worden bouwtekeningen gemaakt n.a.v. hun eigengemaakte bouwwerk. Zo kunnen andere kinderen het bouwwerk namaken.


Taalactiviteiten

Taalactiviteiten bieden we zowel in de grote als in de kleine kring aan.
In de kleine kring hebben we de mogelijkheid om te differentiëren naar interesse en niveau.
Mogelijke taalactiviteiten:
 • Voorlezen en/of vertellen
 • Versjes aanbieden
 • Raadsels, rijmen, klank- en begrippenspel
 • Creatief spel, drama, toneel
 • Leerlingen zelf verhalen laten maken
 • Boekbespreking
 • Kringgesprekken
 • Verteltafel

Verteltafel

Wat is nu precies een verteltafel?
N.a.v. een boek maken we samen met de kinderen een verteltafel. We verzamelen attributen en personages die voorkomen in het verhaal. Tijdens het voorlezen wordt het verhaal nagespeeld. Later kunnen de leerlingen zelfstandig het verhaal naspelen. Door het vele herhalen maken de leerlingen zich de taal uit het boek eigen.


Muzikale vorming

Dit doen we meestal in de klas, soms in de speelzaal.We maken daarbij gebruik van verschillende bronnen.  Verschillende facetten van het muziekonderwijs komen aan bod:
 •  Zingen
 •  Muziek beluisteren
 •  Muziek maken met instrumenten
 •  Bewegen op muziek
Het muziekonderwijs wordt aangepast aan het thema van dat moment.


Drama

Drama is een specialen vorm van spel: het “doen-alsof-spel”.
Dit sluit aan bij het doen-alsof-spel dat de leerlingen zelf spelen.
Het vak drama heeft raakvlakken met de kunstvormen toneel en theater. Bij drama komen de volgende spelvormen aan bod:
 • Spelvormen vanuit taal: klankspelen, dialoogspelen, associatiespelen en voordrachtspelen
 • Spelvormen vanuit beweging: pantomime
 • Spelvormen vanuit dramatisch spel: afspreekspelen, inspringspelen, improvisatiespelen en spelen met materiaal. Taal en beweging komen hier samen

Levensbeschouwelijk  en Godsdienstige vorming

We geven op meerdere wijzen invulling aan de levensbeschouwelijke identiteit van de school. Wij bieden de leerlingen een rijke leeromgeving waarin zij een eigen identiteit ontwikkelen. Levensbeschouwelijk en religieus.
 
Hiervoor gebruiken wij:
 • De methode Hemel en Aarde
 • Bijbelse verhalen ( rond feesten en seizoenen)
 • Vieringen ( kerst, Pasen)

Kanjertraining

Kanjertraining is een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling van groep 1 tot en met groep 8.
De kanjertraining heeft als belangrijkste doel dat een leerling positief over zichzelf en de ander leert denken. De verklaring hiervoor is: De kanjertraining geeft leerlingen handvatten in sociale situaties en daardoor komt tijd en energie vrij.Hierdoor heeft de leerling minder last van sociale stress.
Geen enkele methode kan pesten helemaal voorkomen, maar deze methode draagt zeker bij aan een sociale omgeving waar respect en begrip voor elkaar van belang zijn.
 
De onderwerpen die we onder andere behandelen zijn:
 • Jezelf voorstellen, jezelf  presenteren
 • Iets aardigs zeggen en met een compliment weten om te gaan
 • Met gevoelens van jezelf en die van een ander weten om te gaan
 • Een ander durven vertrouwen en vertrouwen te zijn
 • Kritiek durven en kunnen geven en ontvangen
 • Zelfvertrouwen, zelfrespect, trots zijn
 • Samenwerken

Bewegingsonderwijs

Twee keer in de week wordt er met de leerlingen in de speelzaal gegymd.
We werken volgens de methode: “Bewegingsonderwijs in het speellokaal”
Tijdens deze lessen wordt er gebruik gemaakt van:
 •  Groot materiaal: banken, kasten,klimrekken, enz.
 •  Klein materiaal: hoepels, blokken,ballen, pittenzakken, enz.
 •  Een spelles
 •  Bewegen op muziek, luisteren naar ritme en maat
Op de dagdelen dat we niet gymmen wordt er buiten gespeeld. Bij slecht weer spelen we in de speelzaal.
Wilt u uw kind gymschoenen meegeven, liefst met profiel, zonder veters en met de naam erop ?
De leerlingen krijgen van school een gymtas. Daar kunnen zij hun spullen in doen. Deze tas moet echter wel op school blijven.


Tekenmap

Elke leerling verzamelt in de loop van het schooljaar tekeningen die in een map bewaard worden. Deze map geeft aan het einde van de kleuterperiode een mooi beeld van de tekenontwikkeling van de leerling. Als de leerling naar groep 3 gaat krijgt het  zijn/haar tekeningen in een boekje gebonden mee naar huis.