Zorgprofiel

Schoolrapport
Rooms Katholieke Basisschool Mr Spigt (07UV00)
2018-2019
 
 
 
 
 
 
Rooms Katholieke Basisschool Mr Spigt
Duijvenbrug 15
1616 PD  HOOGKARSPEL
0228561809
 
 
 
 

 
Inhoudsopgave
 1. Inleiding
 2. Onze school & passend onderwijs
  1. Algemene gegevens
  2. Visie
  3. Onderwijs en ondersteuning
  4. Ondersteuning aan onze leerlingen
  5. Inspectiebeoordeling
 3. Ondersteuningsmogelijkheden van onze school
  1. Deskundigheid
  2. Voorzieningen
  3. Onderwijsaanbod
  4. Methoden
  5. Fysieke ruimten
  6. Protocollen
  7. Leerkrachtvaardigheden
 4. Organisatie van de ondersteuning
  1. Ondersteuningsroute binnen de school
  2. Samenwerking met kern- en ketenpartners
 5. Planvorming en cyclisch werken
  1. Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
  2. Ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP)
 
 1. Inleiding
  Passend onderwijs
Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er speciaal onderwijs nodig voor leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving.
Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden.
  Inhoud van dit document
Deze rapportage beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. Daarmee heeft dit document ook een functie voor het samenwerkingsverband, en voor ouders.
  Rol samenwerkingsverband en school
Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen regionale samenwerkingsverbanden gevormd. In deze samenwerkingsverbanden werken het regulier en het speciaal onderwijs samen. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met jeugdhulpverlening.
Ouders melden hun kind aan bij de school van hun keuze en de school kijkt welke ondersteuning het kind nodig heeft en wat de mogelijkheden van de school zijn. Deze rapportage kan ouders een handvat bieden in de keuze van een school doordat het een beeld geeft van de ondersteuning die de school aan hun kind zou kunnen bieden. Of de school voor hun kind de juiste plek is zal altijd uit een individueel gesprek over de behoeften van het kind blijken. Dit hangt namelijk niet alleen af van de aanwezige ondersteuning, maar ook van de specifieke capaciteiten en de ondersteuningsbehoeften van het kind.
  Totstandkoming van dit document
Dit document is tot stand gekomen op basis van een online vragenlijst. De school heeft geformuleerd welke ondersteuning mogelijk is, vanuit welke visie en met welke doelen.
 

 
 1. Onze school & passend onderwijs
  1. Algemene gegevens
Gegeven Antwoord
Invuldatum 04 december 2018
Naam van onze school  Rooms Katholieke Basisschool Mr Spigt (07UV00)
Onderwijstype Basisonderwijs (BAO)
Denominatie  Rooms-Katholiek
Naam samenwerkingsverband  Samenwerkingsverband De Westfriese Knoop (PO2702)
Aantal leerlingen 237
Aantal toegekende toelaatbaarheidsverklaringen 1
 

 
 1. Visie
Ons onderwijsconcept
Traditioneel onderwijs
Zie schoolplan en schoolgids.
 
 
Onze visie op passend onderwijs
We werken in 9 groepen, met gekwalificeerd personeel waarbij onderwijs op maat het uitgangspunt is.
 

 
 1. Onderwijs en ondersteuning
Kenmerkend voor onze leerlingen
Zie schooplan en schoolgids.
 
 
Sterke punten in onze ondersteuning
We geven onderwijs op zorgniveau 2 en 3 door de inzet van specialisten. We verwijzen gemiddeld weinig leerlingen door. Sterke punten van de school zijn pedagogisch klimaat/ veiligheid
 
Grenzen aan onze ondersteuning
Zie schooplan en schoolgids.
 
 
Onze ambities en ontwikkeldoelen voor de ondersteuning
Wij zijn een goede school en willen dat blijven! Zie daarvoor het laatste inspectierapport. Verder laten onze tevredenheidspeilingen zien dat ouders, leerlingen maar ook de eigen teamleden zeer tevreden zijn over de school. Verdiepen ons verder in het onderwijs aan kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en op teamniveau in het verder uitwerken van professionele leergemeenschappen

 
 1. Ondersteuning aan onze leerlingen
Deze paragraaf beschrijft welke ondersteuning wij bieden aan al onze leerlingen, en welke ondersteuning wij bieden aan leerlingen die meer ondersteuning of meer uitdaging nodig hebben.
 
Ondersteuning in de lessen
Aan alle leerlingen  
Zie schooplan en schoolgids
Aan leerlingen die meer ondersteuning of meer uitdaging nodig hebben  
Zie schoolplan en schoolgids.
 
Ondersteuning buiten de lessen
Aan alle leerlingen  
Zie schoolplan en schoolgids.
Aan leerlingen die meer ondersteuning of meer uitdaging nodig hebben  
Zoe schoolplan en schoolgids
 
Ondersteuning samen met partners
Aan alle leerlingen  
Zie schooplan en schoolgids.
Aan leerlingen die meer ondersteuning of meer uitdaging nodig hebben  
Zie scdhooplan en schoolgids.
 
 1. Inspectiebeoordeling
De Inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs, de kwaliteitszorg en het financieel beheer primair op het niveau van de standaard. Deze kwaliteitsbeoordeling leidt tot een oordeel over de school als geheel. De beoordeling "voldoende" betekent dat de school voldoet aan de deugdelijkheidseisen en daarmee basiskwaliteit aan de leerlingen biedt. Als de school daarnaast ook eigen aspecten van kwaliteit op overtuigende wijze laat zien, dan kan de school de beoordeling "goed" ontvangen. Eigen aspecten van kwaliteit hebben betrekking op de ambities en doelen die een school zelf stelt en die verder reiken dan basiskwaliteit.
Op 1-4-2016 vond het laatste kwaliteitsonderzoek van de Inspectie plaats. De Inspectie heeft onze school beoordeeld met de waardering voldoende.
 
Punten van verbetering
Een aandachtspunt was het onderwijs in de zaakvakken. Vanaf oktober jl. zijn we gestart met een nieuwe methode. De methode Leskracht die in zijn opbouw geheel aansluit bij de zgn 21 eeuwse vaardigheden.
 
 
Sterke punten
veiligheid en pedagogisch klimaat

 
 1. Ondersteuningsmogelijkheden van onze school
Onze school heeft diverse ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar voor onze leerlingen. In paragraaf 3.1 tot en met 3.3 zijn overzichten weergegeven van de aanwezige ondersteuning.
 
Legenda  
  Op de school aanwezig
  Centraal beschikbaar voor de school via het bestuur
  Centraal beschikbaar voor de school via samenwerkingsverband of derden
 
 1. Deskundigheid
Binnen ons schoolteam zijn voor verschillende functies (taak)uren toegewezen om ondersteuning aan onze leerlingen te bieden en tegemoet te komen aan hun specifieke onderwijsbehoeften. Deze zijn hieronder weergegeven.
 
Taakuren zorgfuncties
 
Waar Deskundigheid Taakuren per jaar Taakuren per jaar
/ 100 leerlingen
  Intern begeleiding 28 12
  Remedial teaching 12 5
 
De onderstaande lijst toont de deskundigheden die ingezet kunnen worden voor leerlingen die hier behoefte aan hebben.
           
Waar Deskundigheid
  Autisme-specialist
  Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider
  Begeleider passend onderwijs
  Dyscalculiespecialist
  Dyslexiespecialist
  Faalangstreductietrainer
  Laagbegaafdenspecialist
  Logopedist
  Motorisch remedial teacher
  NT2-specialist
  Ondersteuningsadviseur / gedragswetenschapper
  Orthopedagoog
  Psycholoog
  Reken-/wiskunde-specialist
  Specialist gedrag / sociale vaardigheden
  Specialist jonge kind
  Specialist meer- en hoogbegaafdheid
  Taal-/leesspecialist
 
Toelichting deskundigheid
nvt
 
 1. Voorzieningen
De onderstaande lijst toont de voorzieningen die beschikbaar zijn voor leerlingen die hier behoefte aan hebben. Deze voorzieningen zijn veelal gericht op groepen leerlingen met een vergelijkbare ondersteuningsbehoefte.
           
Waar Voorziening
  Autiklas
  Gedragsgroep
  Hoogbegaafdheidsklas / steunpunt hoogbegaafden
  Schakelklas
  Taalklas
  Time-out voorziening / ITV
 
 
 
Toelichting voorzieningen
nvt
 
 1. Onderwijsaanbod
De onderstaande lijst toont het onderwijsaanbod dat beschikbaar is voor leerlingen die hier behoefte aan hebben. Het onderwijsaanbod betreft hier een methodiek en/of aanpak die is geïntegreerd in het onderwijsprogramma en de leerlijnen van de school, of geïntegreerd kan worden na constatering van een ondersteuningsbehoefte van een leerling.
           
Waar Onderwijsaanbod
  Aanbod dyscalculie
  Aanbod dyslexie
  Aanbod executieve functies
  Aanbod hoog- en meerbegaafd
  Aanbod laagbegaafdheid
  Aanbod NT2
  Aanbod spraak/taal
  Preventieve signalering van leer-, opgroei-, opvoedproblemen
 
Toelichting onderwijsaanbod
nvt
 
 1. Methoden
De onderstaande lijst toont de methoden die naast het onderwijsprogramma ingezet kunnen worden voor leerlingen die hier behoefte aan hebben. Het betreft een training en/of aanpak die onze school de mogelijkheid geeft om specifieke leerlingen extra te ondersteunen in hun ontwikkelingsbehoefte.
           
Waar Methode
  Aanpak emotionele ontwikkeling (faalangst)
  Aanpak gedrag(sproblemen)
  Aanpak motorische/fysieke ontwikkeling
  Aanpak sociale veiligheid
  Faalangstreductietraining
  Rekentraining
  Rouwverwerking
  Time-out aanpak
  Training sociale vaardigheden
  Training studievaardigheden
 
Toelichting methoden
nvt
 
 1. Fysieke ruimten
De ruimten in de school zijn voor iedereen toegankelijk. Verder zijn onderstaande fysieke ruimten binnen onze school aanwezig om aan specifieke ondersteuningsbehoefte tegemoet te komen. Het gaat ook om de aanpassingen in onze school die fysieke toegankelijkheid en daarmee deelname aan het onderwijs voor leerlingen met een fysieke beperking mogelijk maken.

 
Fysieke ruimte
Prikkelarme werkplek of stilteruimte
Ruimte met individuele werkplekken
Ruimte met specifiek functies voor bewegings- en leerbehoeften of SOVA
Ruimte voor één op één begeleiding
Ruimte voor een time-out
 
Toelichting fysieke ruimten
nvt
 
 1. Protocollen
De onderstaande lijst toont de protocollen die we binnen onze school gebruiken. Het betreft handelingsrichtlijnen waarmee onze school voorbereid is om snel te kunnen handelen in voorkomende gevallen.
 
Protocol Status
Protocol dyslexie Actief toegepast
Protocol gedrag / sociale veiligheid Actief toegepast
Protocol medisch handelen Actief toegepast
Protocol meer- en hoogbegaafdheid/excellentie Actief toegepast
Protocol pesten Actief toegepast
Protocol rouw en overlijden Actief toegepast
Protocol schorsen en verwijderen Actief toegepast
Protocol veilig thuis Actief toegepast
 
 
Toelichting protocollen
nvt

 
 1. Leerkrachtvaardigheden
De onderstaande lijst toont de leerkrachtvaardigheden op onze school. Het betreft een zelfoordeel van de school op de indicatoren voor handelingsgericht werken (HGW). Handelingsgericht werken is een methodische aanpak voor het bepalen en organiseren van de ondersteuning die een leerling nodig heeft. De mate waarin een school handelingsgericht werken realiseert, bepaalt mede in hoeverre de school passend onderwijs aan een leerling kan bieden.
De percentages in de eerste tabel zijn een optelling van de scores op de individuele indicatoren. In de tweede tabel zijn de scores per indicator weergegeven.
 
Legenda vaardigheden
# Aantal indicatoren
Z Zeer zwak
O Onvoldoende
V Voldoende
G Goed
 
Leerkrachtvaardigheden # Z O V G
Handelingsgericht werken 13 0 % 0 % 54 % 46 %
 
Indicator HGW Score
Onze leraren verkennen en benoemen concreet de onderwijsbehoeften van leerlingen (o.a. door observatie, gesprekken en het analyseren van toetsen). Goed
Onze leraren reflecteren op de samenhang tussen leerling, leraar, groep en stof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop af te stemmen. Goed
Onze leraren reflecteren op het eigen handelen en het effect daarvan op het gedrag van leerlingen, ouders, collega's. Voldoende
Onze leraren zijn zich bewust van de grote invloed die zij op de ontwikkeling van hun leerlingen hebben. Goed
Onze leraren maken (eigen) keuzes in aanbod en aanpak om passend te arrangeren op onderwijsbehoeften. Voldoende
Onze leraren gaan in hun houding en gedrag nadrukkelijk uit van wat wel kan (ondanks belemmeringen). Goed
Onze leraren creeëren eigenaarschap van het leerproces bij hun leerlingen. Ze geven hen een eigen rol en verantwoordelijkheid in het vaststellen van onderwijsbehoeften, leerdoelen, aanpak en het leren. Voldoende
Onze leraren werken samen met ouders. Ze betrekken hen als ervaringsdeskundige en partner bij de analyse en het bedenken en uitvoeren van de aanpak. Goed
Onze leraren geven vorm aan het onderwijs op basis van SMART-doelen op korte en langere termijn (in plaats van een vastgestelde methodiek). Voldoende
Onze leraren werken planmatig en cyclisch aan de leer- en ontwikkeldoelen voor de groep, subgroepjes en mogelijk individuele leerlingen. Voldoende
Onze onderwijs- en begeleidingsstructuur is voor iedereen duidelijk. Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, waarom, waar, hoe en wanneer. Goed
Onze leraren evalueren systematisch en periodiek hun leer- en ontwikkeldoelen en stellen deze indien nodig bij. Voldoende
Onze leraren doen actief aan collectieve reflectie op de keuzes en het eigen handelen en dat van collega's (denk aan intervisie, gezamenlijke les- blok en planvoorbereidingen, collegiale consultaties, actieonderzoek, etc) Voldoende
 
Toelichting HGW
nvt

 
 1. Organisatie van de ondersteuning
Om de gewenste ondersteuning te bieden aan onze leerlingen kennen we een ondersteuningsroute binnen onze school en werken we samen met externe organisaties.
 
 1. Ondersteuningsroute binnen de school
Inrichting ondersteuningsroute
Zie schoolplan en schoolgids.
 
 
Samenwerking met ouders bij de ondersteuning
Onze school werkt samen met ouders.
De taak om ouders te betrekken bij de ondersteuning ligt bij de deskundige van het samenwerkingsverband, de directie, team- of afdelingsleider, de intern begeleider / zorgcoördinator, de jeugdhulpprofessional en de leraar / mentor.
 
 
 
Toelichting op de samenwerking met ouders
Zie schooplan en schoolgids.
 
 
Ondersteuningsteam
Onze school werkt met een ondersteuningsteam. Een ondersteuningsteam (bijv. SOT, WOT of ZOT) is een deskundig team dat bij elkaar komt om leerlingen te bespreken die extra ondersteuning nodig hebben.
Ons ondersteuningsteam bestaat in ieder geval uit de deskundige van het samenwerkingsverband, de directie, team- of afdelingsleider, de gedragsspecialist / orthopedagoog, de intern begeleider / zorgcoördinator, de jeugdhulpprofessional, de leraar / mentor en de ouders.
Ons ondersteuningsteam komt minimaal 6 keer per jaar elkaar.
 
 
 1. Samenwerking met kern- en ketenpartners
Onderwijssector
Onderstaande lijst laat zien met welke onderwijssectoren onze school samenwerkt.
 
Onderwijssector
Regulier basisonderwijs (bao)
Regulier voortgezet onderwijs (vo)
Speciaal basisonderwijs (sbo)
 
Keten- / Kernpartner
Onderstaande lijst laat zien met welke partners onze school samenwerkt. Deze partnerorganisaties bieden gespecialiseerde ondersteuning of hulp in en rond de thuissituatie, voor opvoeding, gezondheid of veiligheid. Deze samenwerkingsrelaties bepalen mede in hoeverre de school in staat is om ondersteuning af te stemmen met overige hulp.
           
Keten-/kernpartner
Centrum Jeugd en gezin (CJG)
GGZ / Jeugd-GGZ
Lokale overheid/gemeente
Begeleider passend onderwijs van het SWV
Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
Leerplichtambtenaar
Jongerenwerk
Schoolmaatschappelijk werk / gezinswerker
 
 
 
Toelichting samenwerking
Zie schooplan en schoolgids.
 

 
 1. Planvorming en cyclisch werken
In dit hoofdstuk is beschreven hoe we binnen onze school de ondersteuning borgen door cyclisch werken in een PDCA-cyclus. Op niveau van de school leggen we dit vast in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) en op leerlingniveau in ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP).
 
 1. Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
In dit schoolondersteuningsprofiel (SOP) legt onze school vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst.
Het SOP van onze school wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd.  De directie, team- of afdelingsleider is verantwoordelijk voor de actualisatie.
 
Hoe houdt onze school het SOP bij?
De vragen lijst wordt door de intern begeleider en directeur gezamenlijk ingevuld.
 
 
Hoe houdt onze school bij of doelen uit het SOP worden gerealiseerd?
Zie schoolplan en schoolgids.
 
 
Schoolrapport
Rooms Katholieke Basisschool Mr Spigt (07UV00)
2018-2019
 
 
 
 
 
 
Rooms Katholieke Basisschool Mr Spigt
Duijvenbrug 15
1616 PD  HOOGKARSPEL
0228561809
 
 
 
 

 
Inhoudsopgave
 1. Inleiding
 2. Onze school & passend onderwijs
  1. Algemene gegevens
  2. Visie
  3. Onderwijs en ondersteuning
  4. Ondersteuning aan onze leerlingen
  5. Inspectiebeoordeling
 3. Ondersteuningsmogelijkheden van onze school
  1. Deskundigheid
  2. Voorzieningen
  3. Onderwijsaanbod
  4. Methoden
  5. Fysieke ruimten
  6. Protocollen
  7. Leerkrachtvaardigheden
 4. Organisatie van de ondersteuning
  1. Ondersteuningsroute binnen de school
  2. Samenwerking met kern- en ketenpartners
 5. Planvorming en cyclisch werken
  1. Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
  2. Ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP)
 
 1. Inleiding
  Passend onderwijs
Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er speciaal onderwijs nodig voor leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving.
Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden.
  Inhoud van dit document
Deze rapportage beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. Daarmee heeft dit document ook een functie voor het samenwerkingsverband, en voor ouders.
  Rol samenwerkingsverband en school
Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen regionale samenwerkingsverbanden gevormd. In deze samenwerkingsverbanden werken het regulier en het speciaal onderwijs samen. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met jeugdhulpverlening.
Ouders melden hun kind aan bij de school van hun keuze en de school kijkt welke ondersteuning het kind nodig heeft en wat de mogelijkheden van de school zijn. Deze rapportage kan ouders een handvat bieden in de keuze van een school doordat het een beeld geeft van de ondersteuning die de school aan hun kind zou kunnen bieden. Of de school voor hun kind de juiste plek is zal altijd uit een individueel gesprek over de behoeften van het kind blijken. Dit hangt namelijk niet alleen af van de aanwezige ondersteuning, maar ook van de specifieke capaciteiten en de ondersteuningsbehoeften van het kind.
  Totstandkoming van dit document
Dit document is tot stand gekomen op basis van een online vragenlijst. De school heeft geformuleerd welke ondersteuning mogelijk is, vanuit welke visie en met welke doelen.
 

 
 1. Onze school & passend onderwijs
  1. Algemene gegevens
Gegeven Antwoord
Invuldatum 04 december 2018
Naam van onze school  Rooms Katholieke Basisschool Mr Spigt (07UV00)
Onderwijstype Basisonderwijs (BAO)
Denominatie  Rooms-Katholiek
Naam samenwerkingsverband  Samenwerkingsverband De Westfriese Knoop (PO2702)
Aantal leerlingen 237
Aantal toegekende toelaatbaarheidsverklaringen 1
 

 
 1. Visie
Ons onderwijsconcept
Traditioneel onderwijs
Zie schoolplan en schoolgids.
 
 
Onze visie op passend onderwijs
We werken in 9 groepen, met gekwalificeerd personeel waarbij onderwijs op maat het uitgangspunt is.
 

 
 1. Onderwijs en ondersteuning
Kenmerkend voor onze leerlingen
Zie schooplan en schoolgids.
 
 
Sterke punten in onze ondersteuning
We geven onderwijs op zorgniveau 2 en 3 door de inzet van specialisten. We verwijzen gemiddeld weinig leerlingen door. Sterke punten van de school zijn pedagogisch klimaat/ veiligheid
 
Grenzen aan onze ondersteuning
Zie schooplan en schoolgids.
 
 
Onze ambities en ontwikkeldoelen voor de ondersteuning
Wij zijn een goede school en willen dat blijven! Zie daarvoor het laatste inspectierapport. Verder laten onze tevredenheidspeilingen zien dat ouders, leerlingen maar ook de eigen teamleden zeer tevreden zijn over de school. Verdiepen ons verder in het onderwijs aan kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en op teamniveau in het verder uitwerken van professionele leergemeenschappen

 
 1. Ondersteuning aan onze leerlingen
Deze paragraaf beschrijft welke ondersteuning wij bieden aan al onze leerlingen, en welke ondersteuning wij bieden aan leerlingen die meer ondersteuning of meer uitdaging nodig hebben.
 
Ondersteuning in de lessen
Aan alle leerlingen  
Zie schooplan en schoolgids
Aan leerlingen die meer ondersteuning of meer uitdaging nodig hebben  
Zie schoolplan en schoolgids.
 
Ondersteuning buiten de lessen
Aan alle leerlingen  
Zie schoolplan en schoolgids.
Aan leerlingen die meer ondersteuning of meer uitdaging nodig hebben  
Zoe schoolplan en schoolgids
 
Ondersteuning samen met partners
Aan alle leerlingen  
Zie schooplan en schoolgids.
Aan leerlingen die meer ondersteuning of meer uitdaging nodig hebben  
Zie scdhooplan en schoolgids.
 
 1. Inspectiebeoordeling
De Inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs, de kwaliteitszorg en het financieel beheer primair op het niveau van de standaard. Deze kwaliteitsbeoordeling leidt tot een oordeel over de school als geheel. De beoordeling "voldoende" betekent dat de school voldoet aan de deugdelijkheidseisen en daarmee basiskwaliteit aan de leerlingen biedt. Als de school daarnaast ook eigen aspecten van kwaliteit op overtuigende wijze laat zien, dan kan de school de beoordeling "goed" ontvangen. Eigen aspecten van kwaliteit hebben betrekking op de ambities en doelen die een school zelf stelt en die verder reiken dan basiskwaliteit.
Op 1-4-2016 vond het laatste kwaliteitsonderzoek van de Inspectie plaats. De Inspectie heeft onze school beoordeeld met de waardering voldoende.
 
Punten van verbetering
Een aandachtspunt was het onderwijs in de zaakvakken. Vanaf oktober jl. zijn we gestart met een nieuwe methode. De methode Leskracht die in zijn opbouw geheel aansluit bij de zgn 21 eeuwse vaardigheden.
 
 
Sterke punten
veiligheid en pedagogisch klimaat

 
 1. Ondersteuningsmogelijkheden van onze school
Onze school heeft diverse ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar voor onze leerlingen. In paragraaf 3.1 tot en met 3.3 zijn overzichten weergegeven van de aanwezige ondersteuning.
 
Legenda  
  Op de school aanwezig
  Centraal beschikbaar voor de school via het bestuur
  Centraal beschikbaar voor de school via samenwerkingsverband of derden
 
 1. Deskundigheid
Binnen ons schoolteam zijn voor verschillende functies (taak)uren toegewezen om ondersteuning aan onze leerlingen te bieden en tegemoet te komen aan hun specifieke onderwijsbehoeften. Deze zijn hieronder weergegeven.
 
Taakuren zorgfuncties
 
Waar Deskundigheid Taakuren per jaar Taakuren per jaar
/ 100 leerlingen
  Intern begeleiding 28 12
  Remedial teaching 12 5
 
De onderstaande lijst toont de deskundigheden die ingezet kunnen worden voor leerlingen die hier behoefte aan hebben.
           
Waar Deskundigheid
  Autisme-specialist
  Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider
  Begeleider passend onderwijs
  Dyscalculiespecialist
  Dyslexiespecialist
  Faalangstreductietrainer
  Laagbegaafdenspecialist
  Logopedist
  Motorisch remedial teacher
  NT2-specialist
  Ondersteuningsadviseur / gedragswetenschapper
  Orthopedagoog
  Psycholoog
  Reken-/wiskunde-specialist
  Specialist gedrag / sociale vaardigheden
  Specialist jonge kind
  Specialist meer- en hoogbegaafdheid
  Taal-/leesspecialist
 
Toelichting deskundigheid
nvt
 
 1. Voorzieningen
De onderstaande lijst toont de voorzieningen die beschikbaar zijn voor leerlingen die hier behoefte aan hebben. Deze voorzieningen zijn veelal gericht op groepen leerlingen met een vergelijkbare ondersteuningsbehoefte.
           
Waar Voorziening
  Autiklas
  Gedragsgroep
  Hoogbegaafdheidsklas / steunpunt hoogbegaafden
  Schakelklas
  Taalklas
  Time-out voorziening / ITV
 
 
 
Toelichting voorzieningen
nvt
 
 1. Onderwijsaanbod
De onderstaande lijst toont het onderwijsaanbod dat beschikbaar is voor leerlingen die hier behoefte aan hebben. Het onderwijsaanbod betreft hier een methodiek en/of aanpak die is geïntegreerd in het onderwijsprogramma en de leerlijnen van de school, of geïntegreerd kan worden na constatering van een ondersteuningsbehoefte van een leerling.
           
Waar Onderwijsaanbod
  Aanbod dyscalculie
  Aanbod dyslexie
  Aanbod executieve functies
  Aanbod hoog- en meerbegaafd
  Aanbod laagbegaafdheid
  Aanbod NT2
  Aanbod spraak/taal
  Preventieve signalering van leer-, opgroei-, opvoedproblemen
 
Toelichting onderwijsaanbod
nvt
 
 1. Methoden
De onderstaande lijst toont de methoden die naast het onderwijsprogramma ingezet kunnen worden voor leerlingen die hier behoefte aan hebben. Het betreft een training en/of aanpak die onze school de mogelijkheid geeft om specifieke leerlingen extra te ondersteunen in hun ontwikkelingsbehoefte.
           
Waar Methode
  Aanpak emotionele ontwikkeling (faalangst)
  Aanpak gedrag(sproblemen)
  Aanpak motorische/fysieke ontwikkeling
  Aanpak sociale veiligheid
  Faalangstreductietraining
  Rekentraining
  Rouwverwerking
  Time-out aanpak
  Training sociale vaardigheden
  Training studievaardigheden
 
Toelichting methoden
nvt
 
 1. Fysieke ruimten
De ruimten in de school zijn voor iedereen toegankelijk. Verder zijn onderstaande fysieke ruimten binnen onze school aanwezig om aan specifieke ondersteuningsbehoefte tegemoet te komen. Het gaat ook om de aanpassingen in onze school die fysieke toegankelijkheid en daarmee deelname aan het onderwijs voor leerlingen met een fysieke beperking mogelijk maken.

 
Fysieke ruimte
Prikkelarme werkplek of stilteruimte
Ruimte met individuele werkplekken
Ruimte met specifiek functies voor bewegings- en leerbehoeften of SOVA
Ruimte voor één op één begeleiding
Ruimte voor een time-out
 
Toelichting fysieke ruimten
nvt
 
 1. Protocollen
De onderstaande lijst toont de protocollen die we binnen onze school gebruiken. Het betreft handelingsrichtlijnen waarmee onze school voorbereid is om snel te kunnen handelen in voorkomende gevallen.
 
Protocol Status
Protocol dyslexie Actief toegepast
Protocol gedrag / sociale veiligheid Actief toegepast
Protocol medisch handelen Actief toegepast
Protocol meer- en hoogbegaafdheid/excellentie Actief toegepast
Protocol pesten Actief toegepast
Protocol rouw en overlijden Actief toegepast
Protocol schorsen en verwijderen Actief toegepast
Protocol veilig thuis Actief toegepast
 
 
Toelichting protocollen
nvt

 
 1. Leerkrachtvaardigheden
De onderstaande lijst toont de leerkrachtvaardigheden op onze school. Het betreft een zelfoordeel van de school op de indicatoren voor handelingsgericht werken (HGW). Handelingsgericht werken is een methodische aanpak voor het bepalen en organiseren van de ondersteuning die een leerling nodig heeft. De mate waarin een school handelingsgericht werken realiseert, bepaalt mede in hoeverre de school passend onderwijs aan een leerling kan bieden.
De percentages in de eerste tabel zijn een optelling van de scores op de individuele indicatoren. In de tweede tabel zijn de scores per indicator weergegeven.
 
Legenda vaardigheden
# Aantal indicatoren
Z Zeer zwak
O Onvoldoende
V Voldoende
G Goed
 
Leerkrachtvaardigheden # Z O V G
Handelingsgericht werken 13 0 % 0 % 54 % 46 %
 
Indicator HGW Score
Onze leraren verkennen en benoemen concreet de onderwijsbehoeften van leerlingen (o.a. door observatie, gesprekken en het analyseren van toetsen). Goed
Onze leraren reflecteren op de samenhang tussen leerling, leraar, groep en stof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop af te stemmen. Goed
Onze leraren reflecteren op het eigen handelen en het effect daarvan op het gedrag van leerlingen, ouders, collega's. Voldoende
Onze leraren zijn zich bewust van de grote invloed die zij op de ontwikkeling van hun leerlingen hebben. Goed
Onze leraren maken (eigen) keuzes in aanbod en aanpak om passend te arrangeren op onderwijsbehoeften. Voldoende
Onze leraren gaan in hun houding en gedrag nadrukkelijk uit van wat wel kan (ondanks belemmeringen). Goed
Onze leraren creeëren eigenaarschap van het leerproces bij hun leerlingen. Ze geven hen een eigen rol en verantwoordelijkheid in het vaststellen van onderwijsbehoeften, leerdoelen, aanpak en het leren. Voldoende
Onze leraren werken samen met ouders. Ze betrekken hen als ervaringsdeskundige en partner bij de analyse en het bedenken en uitvoeren van de aanpak. Goed
Onze leraren geven vorm aan het onderwijs op basis van SMART-doelen op korte en langere termijn (in plaats van een vastgestelde methodiek). Voldoende
Onze leraren werken planmatig en cyclisch aan de leer- en ontwikkeldoelen voor de groep, subgroepjes en mogelijk individuele leerlingen. Voldoende
Onze onderwijs- en begeleidingsstructuur is voor iedereen duidelijk. Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, waarom, waar, hoe en wanneer. Goed
Onze leraren evalueren systematisch en periodiek hun leer- en ontwikkeldoelen en stellen deze indien nodig bij. Voldoende
Onze leraren doen actief aan collectieve reflectie op de keuzes en het eigen handelen en dat van collega's (denk aan intervisie, gezamenlijke les- blok en planvoorbereidingen, collegiale consultaties, actieonderzoek, etc) Voldoende
 
Toelichting HGW
nvt

 
 1. Organisatie van de ondersteuning
Om de gewenste ondersteuning te bieden aan onze leerlingen kennen we een ondersteuningsroute binnen onze school en werken we samen met externe organisaties.
 
 1. Ondersteuningsroute binnen de school
Inrichting ondersteuningsroute
Zie schoolplan en schoolgids.
 
 
Samenwerking met ouders bij de ondersteuning
Onze school werkt samen met ouders.
De taak om ouders te betrekken bij de ondersteuning ligt bij de deskundige van het samenwerkingsverband, de directie, team- of afdelingsleider, de intern begeleider / zorgcoördinator, de jeugdhulpprofessional en de leraar / mentor.
 
 
 
Toelichting op de samenwerking met ouders
Zie schooplan en schoolgids.
 
 
Ondersteuningsteam
Onze school werkt met een ondersteuningsteam. Een ondersteuningsteam (bijv. SOT, WOT of ZOT) is een deskundig team dat bij elkaar komt om leerlingen te bespreken die extra ondersteuning nodig hebben.
Ons ondersteuningsteam bestaat in ieder geval uit de deskundige van het samenwerkingsverband, de directie, team- of afdelingsleider, de gedragsspecialist / orthopedagoog, de intern begeleider / zorgcoördinator, de jeugdhulpprofessional, de leraar / mentor en de ouders.
Ons ondersteuningsteam komt minimaal 6 keer per jaar elkaar.
 
 
 1. Samenwerking met kern- en ketenpartners
Onderwijssector
Onderstaande lijst laat zien met welke onderwijssectoren onze school samenwerkt.
 
Onderwijssector
Regulier basisonderwijs (bao)
Regulier voortgezet onderwijs (vo)
Speciaal basisonderwijs (sbo)
 
Keten- / Kernpartner
Onderstaande lijst laat zien met welke partners onze school samenwerkt. Deze partnerorganisaties bieden gespecialiseerde ondersteuning of hulp in en rond de thuissituatie, voor opvoeding, gezondheid of veiligheid. Deze samenwerkingsrelaties bepalen mede in hoeverre de school in staat is om ondersteuning af te stemmen met overige hulp.
           
Keten-/kernpartner
Centrum Jeugd en gezin (CJG)
GGZ / Jeugd-GGZ
Lokale overheid/gemeente
Begeleider passend onderwijs van het SWV
Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
Leerplichtambtenaar
Jongerenwerk
Schoolmaatschappelijk werk / gezinswerker
 
 
 
Toelichting samenwerking
Zie schooplan en schoolgids.
 

 
 1. Planvorming en cyclisch werken
In dit hoofdstuk is beschreven hoe we binnen onze school de ondersteuning borgen door cyclisch werken in een PDCA-cyclus. Op niveau van de school leggen we dit vast in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) en op leerlingniveau in ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP).
 
 1. Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
In dit schoolondersteuningsprofiel (SOP) legt onze school vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst.
Het SOP van onze school wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd.  De directie, team- of afdelingsleider is verantwoordelijk voor de actualisatie.
 
Hoe houdt onze school het SOP bij?
De vragen lijst wordt door de intern begeleider en directeur gezamenlijk ingevuld.
 
 
Hoe houdt onze school bij of doelen uit het SOP worden gerealiseerd?
Zie schoolplan en schoolgids.
 
 
 1. Ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP)
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, stelt onze school een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Hierin staan de onderwijsdoelen en ondersteuning beschreven.
De OPP's van onze leerlingen worden jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd.  De intern begeleider / zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de actualisatie.
 
Hoe houdt onze school de OPP's bij?
Zie schoolplan en schoolgids.
 
 
Hoe houdt onze school bij of doelen uit de OPP's worden gerealiseerd?
D.m.v. evaluaties. Zie verder schoolplan en schoolgids.
 
 1. Ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP)
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, stelt onze school een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Hierin staan de onderwijsdoelen en ondersteuning beschreven.
De OPP's van onze leerlingen worden jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd.  De intern begeleider / zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de actualisatie.
 
Hoe houdt onze school de OPP's bij?
Zie schoolplan en schoolgids.
 
 
Hoe houdt onze school bij of doelen uit de OPP's worden gerealiseerd?
D.m.v. evaluaties. Zie verder schoolplan en schoolgids.